Trukkien vuokraus
020 8757 844
Vapaat vuokratrukit

Trukkien myynti
020 8757 844
Näytä vaihtokoneet

Varaosat
050 4676 011

Trukkihuolto
050 4786 670

JKT-Vuokratrukit OY

Avaa

JKT-Vuokratrukit Oy:n Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus GDPR astuu voimaan 25.05.2018.

JKT-Vuokratrukit Oy on sitoutunut kunnioittamaan ja suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. JKT-Vuokratrukit Oy varmistaa käsittelemiensä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja yksityisasiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden ja tietojen saatavuuden sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste kattaa asiakasrekisterissämme olevien henkilöiden tiedot.

Rekisterin nimi
JKT-Vuokratrukit Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
JKT-Vuokratrukit Oy ( Y-tunnus: 1003090-8)
Pikkukiventie 4, 90620 Oulu
Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot: tietosuoja@vuokratrukit.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus
JKT-Vuokratrukit Oy kerää ja käsittelee tietoja yritysasiakkaidensa yhteyshenkilöistä sekä yksityisasiakkaistaan, sekä potentiaalisten asiakkaiden tietoja myyntiä, markkinointia ja kaluston kunnossapitoa varten. JKT-Vuokratrukit Oy käsittelee vain sellaisia henkilötietoja jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia JKT-Vuokratrukit Oy:n liiketoiminnassa.

Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen
Pääasialliset tietolähteet ovat:

  • Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot
  • Asiakasyritysten ilmoittamat yhteyshenkilöt
  • Asiakastietoja voidaan kerätä ja päivittää Suomen Asiakastiedolta, PRH:sta, YTJ:stä tai muista vastaavista rekistereistä.

Tiedot tallennetaan rekisteriin sellaisenaan kuin asiakas on ne ilmoittanut. Tietoja päivitetään sitä mukaa kun tulee muutoksia asiakkaalta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen peruste JKT-Vuokratrukit Oy:n asiakkaiden henkilötietojen käsittelylle on sopimussuhde. Peruste niiden yritysten yhteyshenkilöiden ja yksityishenkilöiden tietojen käsittelylle, jotka eivät ole vielä asiakkaitamme, on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen ylläpitämiseksi sekä laskutuksen, myynnin, markkinoinnin ja kalustohuollon mahdollistamiseksi.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
JKT-Vuokratrukit Oy kerää ja käsittelee seuraavia tietoja yritysasiakkaidensa yhteyshenkilöistä sekä yksityisasiakkaistaan

  • Yrityksen nimi
  • Yhteyshenkilön nimi, tehtävänimike, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Asiakasnumero
  • Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten sopimusnumero
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen tietosuoja@vuokratrukit.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Kenelle luovutamme tietoja?
JKT-Vuokratrukit Oy:n yhteistyökumppaneille luovutamme välttämättömät henkilötiedot tilauksen tekoa, myyntiä, markkinointia, kalustohuoltoa varten tai rahoitusyhtiölle rahoituskyselyn yhteydessä.

JKT-Vuokratrukit Oy käyttää taloushallinnon ja IT-palveluiden tuottamisessa yhteistyökumppaneita ja heidän pilvipalveluitaan. Yhteistyökumppanimme ovat luetettuja ja tunnettuja alansa toimijoita jotka noudattavat EU:n tietosuojaasetuksia.

Käsittelyn kesto
Pääsääntöisesti asiakkaiden henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai laki velvoittaa.

Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin Tietosuojaseloste 25.5.2018 takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Voiko Tietosuojaseloste muuttua?
Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Edellä mainittujen syiden johdosta päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa.